February 11, 2024

FRESH ANOINTING FOR THE NEXT LEVEL

FRESH ANOINTING FOR THE NEXT LEVEL

TOPIC: FRESH ANOINTING FOR THE NEXT LEVEL ||  การเจิมสดใหม่ส าหรับระดับต่อไป

TEXT: 1 SAMUEL 16:1-13 || 1 ซามูเอล 16:1-13

 

Looking at our bible text this morning, The Almighty God gave an instruction to his prophet that there is someone who
he has chosen to move to the next level as the king of Israel and it is mandatory for the person to be anoint with fresh anointing oil.
The prophet told God the danger involve if the current and living king become aware of his action of going to Jesse house to anoint a new king. God instructed prophet Samuel to use a diversion scheme that he has come to make sacrifice to the Lord as we can read in 2 of the chapter above.

Jesse presented 7 of all his children that he considered to be anointed but none of them was chosen by God, Prophet Samuel insisted that and asked Jesse to provide all the children that God has given to him.  Jesse said casually, I have the youngest and his responsibility is to keep the sheep.
David was later brought and God spoke to the prophet that he should arise and anoint David as the new king of Israel.  Immediately the prophet obeyed, anointed David in the dist of his brothers and the spirit of the Lord came upon David from that day.  David was anointed around the age of 15 years old secretly according to God instruction.
David waited for another 15 years before he was anointed by the men of Judah to reign as king over them for 7 years and 6 months, David was anointed for the 3rd time by the elders of Israel to rule over the entire Israel. 2 SAMUEL 5:3

We can see clearly the importance of the anointing upon David;
1. The spirit of the Lord came upon him. He was no longer natural person but a
supernatural person
2. He had the spirit of boldness in the face of adversity
3. He was able to see victory where others are already failing
4. He has supernatural protection and favor from God.
5. He was able to fulfil his destiny.

IN CONCLUSION:
Brethren, it is the anointing that break yoke. Not your tears, not your worries.
ISAIAH 10:27 (NKJV)

 

เช้านี้ดูข้อความในพระคัมภีร์ของเรา
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงสั่งสอนผู้เผยพระวจนะว่ามี
คนคนหนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้ก้าวไปสู่ระดับต่อไปในฐานะกษัตริย์แห่งอิสราเอล และจําเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเจิมด้วยน้ํามัน
เจิมสด ผู้เผยพระวจนะบอกพระเจ้าถึง
อันตรายหากกษัตริย์องค์ปัจจุบันและผู้ทรงพระชนม์อยู่ตระหนักถึงการกระทําของเขาในการไปบ้านของพระเยซูเพื่อเจิมกษัตริย์
องค์ใหม่ พระเจ้าทรงสั่งให้ผู้เผย
พระวจนะซามูเอลใช้แผนการผันตัวที่เขามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ดังที่เราอ่านได้ใน 2 บทข้างต้น
เจสซีมอบบุตร 7 คนของพระองค์ที่เขาถือว่าได้รับการเจิม แต่ไม่มีสัก
คนที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า ข้อ
ผู้เผยพระวจนะซามูเอลยืนกรานเช่นนั้นและขอให้เจสซีจัดหาบุตรทุก
คนที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เขา เจสซีพูดแบบสบายๆ ว่า ข้าพเจ้ามีบุตรคนเล็กและหน้าที่ของเขาคือเลี้ยงแกะ ภายหลังมีคนพาดาวิดมาและพระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระวจนะว่าท่าน
ควรจะลุกขึ้นและเจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอล ทันใดนั้นผู้เผยพระวจนะก็เชื่อฟัง เจิมตั้งดาวิดไว้ในหมู่พวกพี่น้อง และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สถิตกับดา
วิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ดาวิดได้รับการเจิมเมื่ออายุประมาณ 15 ปีอย่างลับๆ ตามพระบัญชาของพระเจ้า ดาวิดรอต่อไปอีก 15 ปีจึงจะได้รับการเจิมจากคนยู
ดาห์ให้ปกครองพวกเขาเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน ดาวิดได้รับการเจิมจากผู้อาวุโสของอิสราเอลเป็นครั้งที่ 3 ให้ปกครอง
อิสราเอลทั้งหมด (2 ซามูเอล 5:3)
เรามองเห็นความสําคัญของการเจิมดาวิดได้อย่างชัดเจน
1.พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับเขา เขาไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นคนเหนือธรรมชาติ
2. เขามีจิตใจที่กล้าหาญเมื่อเผชิญกับความยากลําบาก
3. เขาสามารถเห็นชัยชนะในขณะที่คนอื่นล้มเหลวอยู่แล้ว
4. เขาได้รับการคุ้มครองและความโปรดปรานอันอัศจรรย์จากพระเจ้า
5. เขาสามารถบรรลุแผนงานของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้
สรุป
พี่น้องทั้งหลาย การเจิมนั้นเองที่ทําให้แอกหัก ไม่ใช่น้ําตาของคุณ ไม่ใช่ความกังวลของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.