February 5, 2023

RECONCILIATION, NEW BEGINNING

RECONCILIATION, NEW BEGINNING

TOPIC:RECONCILIATION, NEW BEGINNING                                                                                                                                                                                                                                                      การคืนดีกัน การเริ่มต้นใหม่

TEXT:2 CORINTHIANS 5:11-21 2 โครินธ์ 5:11-21
MINISTERING: Deaconess Sirilux Sinlapasorn

Bible Reading:2 CORINTHIANS 5:11-21 KJV

As this month is the month of NEW BEGINNING FOR A DOUBLE PORTION BLESSINGS,
เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนการเริ่มต้นใหม่และการรับพระพรเป็นสองเท่า

May God bless you as double portion in Jesus
name. Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ขอพระเจ้าอวยพรคุณเป็นสองเท่าในนามของพระเยซู อาเมน

The meaning of the word “blessing” in the spiritual term are hope, salvation, grace,

grace for grace, peace every day, every time and in every situation                                                                                                                                                                                                                  ความหมายคําว่า “พระพร” ในฝ่ายวิญญาณค ื อความหวัง ความรอด พระคุณ พระคุณซ้อนพระคุณ สันติสุขทุกวันทุกเวลาและทุกสถานการณ์

It implies that people in the Kingdom of God are in good condition and have peace of mind every day of their lives                                                                                                                              ม ีคว ามนัยว่าคนที่อยู่ในอาณาจักรพระเจ้านั้นอยู่ในภาวะที่ดีและมีสันติสุขในจิตใจทุกคืนวันของชีวิต

Deuteronomy 28:1-14 talks about Great Blessings on Obedient People that God will bestow, but
with conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ในเฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-14 ได้พูดถึงผลดีของการเชื่อฟังและพระพรต่างๆที่พระเจ้าจะทรงประทานให้แต่นั่นก็มีเงื่อนไข

Nowadays, our lifestyles have changed. ในปัจจุบันการดําเนินชีวิตของเราได้เปลี่ยนไป

There are many things coming and It tempts us many times to distract us from God.                                                                                                                                                                                  มีหลายสิ่งหลายอย่างกําลังมาและมันล่อลวงเราหลายครั้งเพื่อให้เราหันเหความสนใจจากพระเจ้า

May be from people around us, unbelievers, friends,
colleagues, social media etc. which often takes us off our focus on God.                                                                                                                                                                                                      อาจจะมาจากคนรอบข้างของเรา คนที่ไม่เชื่อ เพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน สื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆ ซึ่งหลายครั้งทําให้เราหลุดจากการจดจ่อไปที่พระเจ้า

When we decide to accept Our Lord, Jesus Christ is our Lord and Savior, and our lives are in His ways                                                                                                                                         เมื่อเราตัดสินใจรับเชื่อ องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช ่วยให้รอดของเราแล้วชีวิตของเราก็อยู่ในทางของพระองค์

We have all been redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ.                                                                                                                                                                                                                     เราทั้งหลายก็ถูกไถ ่แล้วโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์

But after we accept Him, after we have been paid, we were not taken up to heaven at that time.                                                                                                                                                            แต่ทว่าหลังจากที่เรารับเชื่อ หลังจากที่เราถูกชําระแล้ว เรายังไม่ได้ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ในเวลานั้น

Along the way, as mentioned above, we face many challenges. ในระหว่างทางนี้อย่างที่บอกไว้ข้างต้นเราต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย

as problems, temptations that turn us away from God or living unrighteous with God                                                                                                                                                                                  ทั้งปัญหาทั้งการล่อลวงซึ่งมันทําให้เราหันเหไปจากพระเจ้า หรือดําเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องกับพระเจ้า

If we expect that this year we will receive double blessings หากเราคาดหวังว่าปีนี้เราจะได้รับพระพรเป็น 2 เท่า

We must turn from the old way, let our flesh die, let our flesh or our sins perish เราทั้งหลายจะต้อง
หันกลับมาจากทางเก ่า จะต้องยอมตายฝ ่ายเนื้อหนัง จะต้องให้เนื้อหนังของเราหรือความบาปเสื่อมสลายไปก่อน

After that it will bring a new beginning with God. หลังจากนั้นมันจะนํามาซึ่งการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า

SO HOW DO WE RETURN TO GOD? แล้วเช่นนั้นเราจะกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไร
In 2 Chronicles 7:14 and 1 John 1:9 guide us ใน 2 พงศาวดาร 7:14 และ 1 ยอห์น 1:9 แนะนําเรา

PRAYER POINTS หัวข้ออธิษฐาน

➢ Pray for yourself (Personal) อธิษฐานเผื่อตัวเอง
➢ Pray for Church (RCCG Thailand) อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา
➢ Pray for Country (Thailand) อธิษฐานเผื่อประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.