April 30, 2023

PRAISE GOD UNTIL GOD GIVE TO YOU NEW SONGS – Part 2

PRAISE GOD UNTIL GOD GIVE TO YOU NEW SONGS – Part 2

TOPIC: PRAISE GOD UNTIL GOD GIVE TO YOU NEW SONGS – Part 2
สรรเสริญพระเจ้าจนกว่าพระองค์จะประทานเพลงใหม่แก่ท่าน ตอนที่ 2

TEXT: JOHN 9:19-25 ยอห์น 9:19-25

Brothers and sisters in the Lord พี่น้องทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้า,

I have good news or report or prophesy for a particular person that he or she is hearing me this morning.
ข้าพเจ้ามีข่าวดีหรือรายงานหรือคําพยากรณ์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเขาหรือเธอได้ยินข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ .

In the name of Jesus ในนามของพระเยซู, you and I have entered into our season of testimonies of controversial miracles

ท่านและข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ฤดูแห่งคําพยานของการอัศจรรย์ที่ขัดแย้ง, season of God
turning around my situation for the best to surprise all my mockers

ฤดูกาลของพระเจ้าที่เปลี่ยน  สถานการณ์ของข้าพเจ้าให้ดีที่สุดเพื่อทําให้ผู้เยาะเย้ยทุกคนประหลาดใจ, season of God himself changing my
unpleasant story and your story to pleasant and amazing story ฤดูกาลของพระเจ้าเองที่เปลี่ยน
เรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์ของข้าพเจ้าและเรื่องราวของท่านให้เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีและน่าทึ่ง, season of divine
victory and divine help, season of new songs in Jesus name. ฤดูกาลแห่งชัยชนะและความช่วยเหลือ
จากสวรรค์ ฤดูกาลแห่งเพลงใหม่ ในนามพระเยซู
The disciples wanted to know the reason why this particular man was born blind
เหล่าสาวกต้องการทราบสาเหตุที่ชายผู้นี้เกิดมาตาบอด

Only 2 people out of the whole generation that left Egypt with Moses were able to
enter the promised land มีเพียง 2 คนจากรุ่นที่ออกจากอียิปต์กับโมเสสเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธ
สัญญาได้

WHAT WERE THE ATTITUDE OF THESE 2?
ทัศนคติ (ท่าที) ของ 2 คนนี้เป็นอย่างไร?
1. Total obedience or surrender to God’s promise เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์หรือยอมจํานนต่อพระ
สัญญาของพระเจ้า

2. Follow God’s direction through God’s anointed leader in the wilderness not public
opinion ทําตามการทรงนําของพระเจ้าผ่านทางผู้นําที่พระเจ้าเจิมไว้ในถิ่นทุรกันดาร ไม่ใช่ความคิดเห็นของ
สาธารณชน
3. They are dying hard follower of God’s word พวกเขาดื้อดึง(ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง)
ตามพระวจนะของพระเจ้า
The plan of the enemy in the time of wilderness is to create doubt or to make you
feel condemn แผนการของศัตรูในช่วงเวลาแห่งถิ่นทุรกันดารคือสร้างความสงสัยหรือทําให้ท่านรู้สึกถูกประณาม and
steal God praises from your mouth or forsake the gathering of brethren และขโมยคําสรรเสริญ
พระเจ้าจากปากของท่านหรือละทิ้งการรวมตัวของพี่น้อง

Brothers and sisters in the Lord พี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า, while in the wilderness never
felt left alone by God ขณะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อย่ารู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง or else you will
stop the praises and stop believing God. มิฉะนั้นท่านจะหยุดการสรรเสริญและเลิกเชื่อพระเจ้า

CASE STUDY: 2 Chronicles 32 Hezekiah against Sennacherib king of Assyria
กรณีศึกษา: 2 พงศาวดาร 32 เฮเซคียาห์ต่อสู้เซนนาเคอริบกษัตริย์อัสซีเรีย
PSALM 67:5-7
5 Let the people praise thee, O God; let all the
people praise thee.
6 Then shall the earth yield her increase; and
God, even our own God, shall bless us.
7 God shall bless us; and all the ends of the
earth shall fear him.

สดุดี 67:5-7
5 ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติ
ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
6 แผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้า คือพระเจ้าของเราทรงอํานวย
พระพรแก่เรา
7 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราแล้วให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเกรง
กลัวพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.