March 5, 2023

THE MAJOR KEY TO DIVINE GREATNESS

THE MAJOR KEY TO DIVINE GREATNESS

TOPIC: THE MAJOR KEY TO DIVINE GREATNESS  (กุญแจส ําคัญสู่ควํามยิ่งใหญ่จํากพระเจ้ํา)
TEXT: 1 SAMUEL 16:1-13  1 ซามูเอล 16:1-13

The Almighty God told his prophet, Samuel the next home where I am choosing the person
for greatness is the home of Jesse because I have rejected Saul.

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงตรัสกับผู้เผยพระวจนะของพระองค์ว่า ซามูเอล บ้านถัดไปที่เราเลือกบุคคลเพื่อความยิ่งใหญ่คือบ้านของเจสซี เพราะเราปฏิเสธซาอูล

The prophet followed God instructions and guidelines in carrying out such a very dangerous
instruction. ผู้เผยพระวจนะปฏิบัติตามคําแนะนําและแนวทางของพระเจ้าในการปฏิบัติตามคําแนะนําที่อันตรายมาก

The 7 children of Jesse highly rated and considered for greatness by their father was
arranged at the place of sacrifice but none of them was chosen by the Almighty God for the
anointing for divine greatness.

บุตรทั้ง 7 คนของเจสซี่ได้รับการจัดอันดับสูงและถือว่ายิ่งใหญ่โดยพ่อของพวกเขาถูกจัดไว้ ณ
สถานที่สังเวย แต่ไม่มีใครได้รับเลือกจาก พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สําหรับการเจิมเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

Eliab caught the interest and attention of prophet Samuel but the Almighty God cautioned him
that the Almighty God is not looking at the countenance nor stature but the lord looked on the heart.

เอลีอับได้รับความสนใจจากผู้เผยพระวจนะซามูเอล แต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเตือนเขาว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ได้ดูที่หน้าตาหรือ
รูปร่าง แต่ดูที่หัวใจ

The prophet asked Jesse, are these all your children? Jesse answered, I have the youngest,
he keepeth sheep. Do you really want to see him?

แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้วหรือ”
เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง ดูเถิด เขากําลังเลี้ยงแกะอยู่” ท่านต้องการพบเขาจริงๆหรือ?

The prophet insisted to see him, the prophet even went further that none of them will sit down
till he come hither.

ผู้เผยพระวจนะยืนกรานที่จะพบเขา ผู้เผยพระวจนะยังเดินต่อไปอีกว่าจะไม่มีใครนั่งลงจนกว่าเขาจะมาที่นี่

And as soon as David arrived, he had no resemblance of someone for greatness that prophet
Samuel was not moved by his appearance until the lord said to the prophet, arise and anoint him for
this is the guy for the divine greatness. The new king of Israel

และทันทีที่ดาวิดมาถึง เขาไม่มีความคล้ายคลึงกับใครเลยในเรื่องความยิ่งใหญ่ ซึ่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลไม่รู้สึกประทับใจกับรูปร่างหน้าตาของเขา จนกระทั่งองค์พระเจ้าทรงตรัสกับผู้เผยพระ
วจนะว่า จงลุกขึ้นและเจิมท่าน เพราะนี่คือผู้ที่มีความยิ่งใหญ่จากสวรรค์ กษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอล

Prophet Samuel obeyed God anointed David and left back to Ramah. ผู้เผยพระวจนะซามูเอลเชื่อฟังพระ
เจ้าที่ทรงเจิมดาวิดและออกจากรามาห์

The major question is what is the difference between the other 7 children and David? What
was the key that David had that the other 7 did not have even the 8 of them are from the same
father – Jesse.

คําถามที่สําคัญคือ อะไรคือความแตกต่างระหว่างบุตรอีก 7 คนกับเดวิด? อะไรคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ดาวิดมีแต่
บุตรอีก 7 คนที่ไม่มี ทั้งๆที่ทั้ง 8 คนมาจากพ่อคนเดียวกันคือเจสซี

ANSWER: คําตอบ:

David key to divine greatness is that whatever that he do, David do it with all his strength and
heart

กุญแจสําคัญสู่ความยิ่งใหญ่ของดาวิดคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตาม ดาวิดทําด้วยสุดกําลังและหัวใจ

Remember, when prophet Samuel was deceived by the outward look of Eliab, the Almighty God
have to correct him immediately. I am looking at the heart and not the outward service or look.

โปรดจําไว้ว่าเมื่อผู้เผยพระวจนะซามูเอลถูกลักษณะภายนอกของเอลีอับหลอก พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ต้องแก้ไขเขาทันทีพระเจ้ามองที่หัวใจไม่ใช่
รูปลักษณ์ภายนอก

Everything that David did, he did it with all his strength: such as ทุกสิ่งที่ดาวิดทํานั้นทําด้วยกําลังทั้งหมด
ที่มี เช่น

1. When he goes to war, king David always fought with all his strength and all his heart                                                                                                                                                                              เมื่อพระองค์เสด็จออกทําสงคราม กษัตริย์ดาวิดทรงต่อสู้อย่างสุดกําลังและสุดหัวใจเสมอ

2. When he was giving to God a sacrifice or offering, David gives everything with all his
strength and heart                                                                                                                                                                                                                                                                                                     เมื่อเขาถวายเครื่องบูชาหรือถวายแด่พระเจ้า ดาวิดถวายทุกสิ่งอย่างสุดกําลังและสุดหัวใจ

3. When king David is also dancing for God, he gave also all his strength and heart.                                                                                                                                                                                เมื่อกษัตริย์ดาวิดเต้นรําเพื่อพระเจ้าด้วย พระองค์ก็ทรงทุ่มเทสุดกําลังและสุดหัวใจทั้งหมดที่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.