June 25, 2023

ATTRACTING THE DIVINE VISITATION OF THE LORD

ATTRACTING THE DIVINE VISITATION OF THE LORD

God’s visitation is a life changing experience. การมาเยือนของพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงชีวิต ,It cannot be forced, because it’s his idea of fulfilling a long-lasting closeness to his people ไม่สามารถบังคับได้เพราะเป็นความคิดของพระองค์ที่ต้องการเติมเต็มความใกล้ชิดที่ยาวนานกับประชาชนของพระองค์. The preparedness for his visitation is not an instantaneous feeling or wishful longing but a relationship-based attraction built over the time. การเตรียมพร้อมสําหรับการมาเยือน
ไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีทันใดหรือความปรารถนาอันแรงกล้า แต่เป็นแรงดึงดูดจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
God initiative of visiting his people is supernatural that it leaves clear traces, evidences
and testimonies to describing it. ความคิดริเริ่มของพระเจ้าในการเยี่ยมเยียนผู้คนของพระองค์เป็นเรื่องการอัศจรรย์
ที่ทิ้งร่องรอย หลักฐาน และประจักษ์พยานไว้อย่างชัดเจนเพื่ออธิบายเรื่องนี้

Examples of those God visited in the Old Testament.
ตัวอย่างของพระเจ้าที่มาเยือนในพันธสัญญาเดิม

How to attract God’s visitation: วิธีดึงดูดการมาเยือนของพระเจ้า

 

1. THROUGH PRAYER AND OUR FAITH IN HIM ผ่านการอธิษฐานและความเชื่อของเราใน
พระองค์
(Hebrews 11:6), Psalmist prayed, “Arise, O Lord…” (7:6; 9:19; 10:12; 17:13; 132:8)
and especially in times of warfare. (ฮีบรู 11:6) ผู้ประพันธ์สดุดีอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
ลุกขึ้น…” (7:6; 9:19; 10:12; 17:13; 132:8) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ครั้งของสงคราม
Presenting our afflictions and troubles through prayer attracts his divine visit การ
แสดงความทุกข์และปัญหาของเราผ่านการอธิษฐานดึงดูดการมาเยือนของพระองค์
HEBREWS 11:6
6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is,
and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

2. LONGING FOR GOD’S PRESENCE AND POWER ATTRACTS HIS VISITATION
ความโหยหาการทรงสถิตและอํานาจของพระเจ้าดึงดูดการมาเยือนของพระองค์
EXODUS 33:12-17
12 And Moses said unto the Lord, See, thou
sayest unto me, Bring up this people: and thou
hast not let me know whom thou wilt send with
me. Yet thou hast said, I know thee by name,
and thou hast also found grace in my sight.
13 Now therefore, I pray thee, if I have found
grace in thy sight, shew me now thy way, that
I may know thee, that I may find grace in thy
sight: and consider that this nation is thy
people.
14 And he said, My presence shall go with
thee, and I will give thee rest.
15 And he said unto him, If thy presence go
not with me, carry us not up hence.
16 For wherein shall it be known here that I
and thy people have found grace in thy sight?
is it not in that thou goest with us? so shall
we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the
earth.
17 And the Lord said unto Moses, I will do
this thing also that thou hast spoken: for thou
hast found grace in my sight, and I know thee
by name.

อพยพ 33:12-17
12 โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่า “นี่แหละพระองค์ได้ตรัสสั่งข้า
พระองค์ว่า <จงนําประชากรนี้ขึ้นไป> แต่พระองค์มิได้แจ้งให้ข้า
พระองค์ทราบว่า จะใช้ผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์ แม้กระนั้น
พระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์ว่า <เรารู้จักเจ้าด้วยนามของเจ้า
และเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้ว> 13 เหตุฉะนี้ ถ้าแม้ข้า
พระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรด
สําแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้
เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ แล้วจะรับความเมตตาในสายพระ
เนตรของพระองค์เสมอไป และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากร
ของพระองค์”
14 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า “เราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้พัก”
15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์มิได้เสด็จไปกับ
ข้าพระองค์ ก็ขออย่านําพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย

16 ทําอย่างไรจะทราบได้ว่า ข้าพระองค์และประชากรของ
พระองค์เป็นที่โปรดปราน ของพระองค์แล้ว ก็เมื่อพระองค์เสด็จ
ขึ้นไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้ข้าพระองค์และ
ประชากรของพระองค์ จึงแตกต่างกับชนชาติอื่นๆทั่วพื้นแผ่นดิน
โลก”

17ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “สิ่งซึ่งเจ้าขอแล้วเราจะกระทํา
ตาม เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้ว และเรารู้จักชื่อของ
เจ้า”

 

4. OBEDIENCE TO HIS INSTRUCTIONS การเชื่อฟังคําแนะนําของพระองค์
Obedience to his words puts us in the right standing to attract his presence การเชื่อ
ฟังพระวจนะของพระองค์ทําให้เราอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเพื่อดึงดูดการปรากฏตัวของพระองค์
1 PETER 1:15
15 But as he which hath called you is holy, so
be ye holy in all manner of conversation;

1 เปโตร 1:15
15 แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่าน
ทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ

 

5. MAINTAINING A HOLY LIFESTYLE การรักษาวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์
2 TIMOTHY 2:22
22 Flee also youthful lusts: but follow.
righteousness, faith, charity, peace, with them
that call on the Lord out of a pure heart.

2 ทิโมธี 2:22
22 ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจง
ใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออก
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

ROMANS 12:2
2 And be not conformed to this world: but be
ye transformed by the renewing of your mind,
that ye may prove what is that good, and
acceptable, and perfect, will of God.

โรม 12:2
2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบ
น้ําพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย
และอะไรดียอดเยี่ยม

 

6. CARRIERS OF HIS PRESENCE แบกรับการทรงสถิตของพระองค์
EXODUS 33:15
15 And he said unto him, If thy presence go
not with me, carry us not up hence.

อพยพ 33:15
15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์มิได้เสด็จไปกับ
ข้าพระองค์ ก็ขออย่านําพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย

People that he is not likely to visit คนที่พระองค์ไม่น่ามาเยี่ยม

Galatians 5:20 กาลาเทีย 5:20

Many people have resulted to fate. Whatever happens hence forth I don’t care.
Verse 13 of Exodus 33, Mosses showed a hunger and readiness for God’s visitation. He
asked God to teach him his ways. หลายคนได้รับเคราะห์กรรม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ ข้าพเจ้าไม่สนใจ
ข้อ 13 ของอพยพ 33 โมเสสแสดงความหิวโหยและพร้อมรับการมาเยือนของพระเจ้า เขาขอให้พระเจ้าสอนวิธีการของ
พระองค์

 

➢ THE LAZY BONES คนเกียจคร้าน
MATTHEW 26:36
36 Then cometh Jesus with them unto a place
called Gethsemane, and saith unto the
disciples, Sit ye here, while I go and pray
yonder.

มัทธิว 26:36
36 แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่ง เรียกว่าเกทเสมนี
แล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะเมื่อเราจะไป
อธิษฐานที่โน่น”.

➢ SINNERS คนบาป
GALATIANS 5:20
20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance,
emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

กาลาเทีย 5:20
20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การ
วิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน
การแตกก๊กกัน

Are you ready for his visitation today. He desires visiting his people. Are you
among his people? Have you submitted to him your life and moments? If not, you are an
instantaneous visitation seeker. วันนี้ท่านพร้อมหรือยังสําหรับการมาเยือนของพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะไป

เยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ท่านอยู่ในหมู่คนของพระองค์หรือไม่? ท่านยื่นชีวิตและช่วงเวลาของท่านให้เขาหรือยัง? ถ้า
ไม่ ท่านเป็นผู้แสวงหาการเยี่ยมชมทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.