June 18, 2023

WEEP NOT, IT IS NOT OVER

WEEP NOT, IT IS NOT OVER

I welcome everyone of us to another Sunday service, the 3rd Sunday in this
special month that the almighty God has declared for us as the month of our divine
visitation ข้าพเจ้าขอต้อนรับพวกเราทุกคนสู่การนมัสการในวันอาทิตย์อีกครั้ง ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพิเศษนี้ที่
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงประกาศให้เราเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าของเรา
3 is a very significant number: trinity – God the Father, the son and the Holy
Ghost, Jesus spent 3 days and 3 nights in the tomb before he rose again and number 3
in Hebrew language mean harmony, new life and completeness. เลข 3 เป็นเลขที่มีความหมายมาก:
ตรีเอกานุภาพ – พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูทรงใช้เวลา 3 วัน 3 คืนใน
อุโมงค์ฝังศพก่อนที่พระองค์จะฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง และเลข 3 ในภาษาฮีบรูหมายถึงความสามัคคี ชีวิตใหม่ และความ
สมบูรณ์
My prayer today for everyone of us is that the almighty God will be
compassionate with all of us as he visits us today here in his sanctuary in Jesus name
คําอธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี้สําหรับพวกเราทุกคนคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงเห็นอกเห็นใจพวกเราทุกคนในขณะที่
พระองค์เสด็จมาเยี่ยมพวกเราในวันนี้ ณ สถานนมัสการของพระองค์ในพระนามของพระเยซู.
Let us look at the bible text for today: ให้เราดูข้อความในพระคัมภีร์สําหรับวันนี้
➢ The bible passage above talked to us about a widow, her hope and only son was
dead. Her situation is considered to be hopeless. ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นบอกเราเกี่ยวกับหญิงม่าย
ความหวังของเธอและลูกชายคนเดียวเสียชีวิตแล้ว สถานการณ์ของเธอถือว่าสิ้นหวัง
➢ The woman believed she has lost every joy. ผู้หญิงคนนั้นเชื่อว่าเธอสูญเสียความสุขทุกอย่างไป
แล้ว
➢ The woman dreams and visions had collapsed. ความฝันและนิมิตของผู้หญิงคนนั้นพังทลายลง
➢ The woman felt rejected and dejected thinking that God do not love her or care
for her? ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกถูกปฏิเสธและสลดใจคิดว่าพระเจ้าไม่รักเธอหรือห่วงใยเธอ?
RUTH 1:20-21
20 And she said unto them, Call me not
Naomi, call me Mara: for the Almighty hath
dealt very bitterly with me.
21 I went out full and the Lord hath brought
me home again empty: why then call ye me
Naomi, seeing the Lord hath testified against
me, and the Almighty hath afflicted me?

นางรูธ 1:20-21
20 นาโอมีตอบเขาว่า “ขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลย ขอเรียก
ฉันว่า มาราเถอะ เพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทําแก่
ฉันอย่างขมขื่น
21 เมื่อฉันจากเมืองนี้ไป ฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ พระเจ้าทรง
พาฉันกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ จะเรียกฉันว่านา
โอมีทําไมเล่า”

• a very good example is Naomi (pleasant): she lost husband and two sons at Moab.
ตัวอย่างที่ดีมากคือนาโอมิหมายถึงน่ายินดีเธอสูญเสียสามีและลูกชายสองคนที่โมอับ
• when Naomi returned to Bethlehem after 10 years, she changed her name to mara:
bitter เมื่อนาโอมิกลับมาที่เบธเลเฮมหลังจากผ่านไป 10 ปี เธอเปลี่ยนชื่อเป็นมาราหมายถึงขมขื่น
The woman and the entire crowd of sympathizers were on the way to the next thing
of burying the hope of the woman as it looks physically that all is over. The man, the
son is dead…. ผู้หญิงคนนั้นและฝูงชนกําลังเดินทางไปสู่สิ่งต่อไปเพื่อฝังความหวังของผู้หญิงในขณะที่ร่างกายดูเหมือนทุก
อย่างจบลงแล้ว ผู้ชายคนนั้นลูกชายตาย
The scripture told us that there was a divine visitation to the gathering that was on
their way to bury the young man. พระคัมภีร์บอกเราว่ามีการเสด็จมาเยี่ยมกลุ่มคนที่กําลังจะไปฝังศพชายหนุ่ม
The bible said the Jesus had compassion on the woman and said to her “weep not”
“do not weep” พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูสงสารผู้หญิงคนนั้นและตรัสกับเธอว่า “อย่าร้องไห้” “อย่าร้องไห้”
Everyone was amazed, how can he say that to a woman that is going through a great
grief ทุกคนประหลาดใจ พระองค์ตรัสอย่างนั้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังเศร้าโศกอย่างหนักได้อย่างไร
➢ Jesus, ignored the people and their thoughts พระเยซูเจ้าทรงเพิกเฉยต่อผู้คนและความคิดของพวก
เขา
➢ Jesus did the unthinkable พระเยซูทําสิ่งที่คิดไม่ถึง
➢ Jesus touched the coffin พระเยซูทรงสัมผัสโลงศพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.