April 2, 2023

ENTER INTO YOUR SEASON OF NEW SONGS

ENTER INTO YOUR SEASON OF NEW SONGS

TOPIC: ENTER INTO YOUR SEASON OF NEW SONGS

TEXT:เข้าสู่ฤดูกาลแห่งเพลงใหม่ของท่าน

 

When we say something ‘new’, it means something that has not existed before. Something you have never experienced before. เมื่อเราพูดว่า “ใหม่” หมายถึงสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่ท่าน ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
Isaiah 43:19 said อิสยาห์43:19 กล่าวว่า “Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth; shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert”. “ดูเถิด เรากําลังกระทําสิ่งใหม่ งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทําทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ําในที่แห้ง
แล้ง”.

God has purposed that you will sing a new song พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านร้องเพลงใหม่
How wonderful it is to sing a new song unto the Lord. การร้องเพลงใหม่แด่พระเจ้าช่างวิเศษ เพียงใด
When a man sees a new thing, he will dance and celebrate. เมื่อคนเห็นสิ่งใหม่เขาจะเต้นรํา และเฉลิมฉลอง
David sang new songs to GOD and encouraged everyone to sing a New Song to the LORD; ดาวิดร้องเพลงใหม่แด่พระเจ้าและหนุนใจให้ทุกคนร้องเพลงใหม่ถวายแด่พระเจ้า;

Jabez sang a new song after the reproach was removed [1 Chronicles 4:9-10].
ยาเบสร้องเพลงใหม่หลังจากลบคําตําหนิ(1 พงศาวดาร 4:9-10)
A new song is inevitable when an evil label has been removed from you. เพลงใหม่เป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อป้ายกํากับที่ชั่วร้ายถูกลบออกจากท่าน

CASE STUDY กรณีศึกษา

1 Samuel 1:12-18. Hannah was in pains because she was barren but God answered her and gave her a new song by giving her a child. 1 ซามูเอล 1:12-18. ฮันนาห์เจ็บปวดเพราะเธอ เป็นหมัน แต่พระเจ้าทรงตอบเธอและประทานเพลงใหม่ให้เธอโดยให้กําเนิดบุตร
How you approach GOD’S presence this day will determine how this month will be for you. วิธีที่ท่านเข้าใกล้การทรงสถิตของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับท่าน
Beloved Brothers and Sisters, the devil is doing all it can to make sure you don’t rejoice so as to stop your new song. พี่น้องที่รัก มารกําลังทําทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ชื่นชมยินดีจน หยุดเพลงใหม่ของท่าน
One of the things that doesn’t make a man sing a new song are OPPRESSORS. สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทําให้คนร้องเพลงใหม่คือผู้บีบบังคับ/ผู้กดขี่

When the enemy puts an enemy in a horrible pit spiritually, he or she can’t sing a new song. เมื่อศัตรูทําให้ศัตรูตกหลุมที่น่ากลัวทางวิญญาณ เขาหรือเธอไม่สามารถร้องเพลงใหม่ได้
A horrible pit could be a very difficult situation in a man’s life. หลุมที่น่ากลัวอาจเป็น สถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตของคนคนหนึ่ง
When you still believe you are in bondage, you can’t sing a new song. The reason is simply because you are discouraging เมื่อท่านยังเชื่อว่าท่านอยู่ในพันธนาการ ท่านจะไม่ สามารถร้องเพลงใหม่ได้ สาเหตุเพียงเพราะท่านกําลังท้อใจ
The enemy is always looking for a man to bring discouragement to. ศัตรูมักจะมองหา คนที่มันจะทําให้ท้อแท้
When a man is discouraged, he cannot sing a new song. มื่อคนท้อแท้ เขาไม่สามารถร้อง เพลงใหม่ได้
Your friends, siblings, associates can discourage you. เพื่อน พี่น้อง เพื่อนร่วมงานของท่าน อาจทําให้ท่านท้อใจได้
Discouragement is a spirit. ความท้อแท้เป็นวิญญาณ
When it works in a man’s life, it stops a man. If you don’t stop discouragement, it will stop you permanently.
มื่อมันได้ผลในชีวิตของคนคนหนึ่ง มันจะหยุดคนคนหนึ่ง ถ้าท่านไม่หยุดความท้อ มันจะ หยุดท่านอย่างถาวร

3 EXAMPLES OF THOSE THAT ARE NOT DISCOURAGED WHEN THEY FACED TROUBLES: 3 ตัวอย่างผู้ที่ไม่ย่อท้อเมื่อเจอปัญหา

Moses

Was never discouraged even when they faced troubles in the wilderness; Moses looked up to God for instructions instead of being discouraged. EXODUS 14:10–18
โมเสสไม่เคยท้อแท้แม้เมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหาในถิ่นทุรกันดาร; โมเสสมองหาคําแนะนําจากพระเจ้า แทนที่จะหมดกําลังใจ อพยพ 14:10-18

David

Has to encouraged himself in the LORD after hearing from the mouth of his people that they will stone him. 1 SAMUEL 30:1-8, 17-18 ดาวิดต้องให้กําลังใจตนเองในพระเจ้า หลังจากได้ยินจากปากคนของท่านว่าพวกเขาจะเอาหินขว้างท่าน 1 ซามูเอล 30:1-8, 1 ซามูเอล 30:17-18

Hannah

In her pain and mockery, she did not stop from going to Shiloh with her Husband. She never told her Husband; your GOD does not exist. In 1 Samuel 1:9-11, 12-17
ฮันนาห์ ในความเจ็บปวดและการเยาะเย้ยของเธอ เธอไม่หยุดที่จะไปที่ไชโลห์กับสามีของเธอ เธอไม่เคย บอกสามีของเธอ พระเจ้าของท่านไม่มีอยู่จริง ใน 1 ซามูเอล 1:9-11, 12-17

Beloved Brothers and Sisters in the LORD พี่น้องที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้า don’t let that problem discourage you อย่าปล่อยให้ปัญหานั้นทําให้ท่านท้อใจ
Keep Believing in GOD, Believe in HIS Promises
จงเชื่อในพระเจ้า เชื่อในคําสัญญาของพระองค์
At HIS set time เมื่อถึงเวลาที่กําหนด
HE will help you and you will definitely sing a New Song in JESUS name.
พระองค์จะทรงช่วยท่านและ ท่านจะร้องเพลงใหม่ในนามพระเยซูอย่างแน่นอน

PRAYER POINTS หัวข้ออธิษฐาน
1. Father, give me a new song this month in the name of Jesus.
พระบิดา ขอทรงให้พลงใหม่แก่ข้าพระองค์ในเดือนนี้ในนามของพระเยซู
2. Every power pressing my life, release it by the fire of God and be roasted in the name of Jesus.
ทุกพลังที่กดดันชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงปลดปล่อยมันด้วยไฟของพระเจ้าและถูกเผา ในนามของพระเยซู

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.