March 26, 2023

FORGIVENESS, A PRICE TO PAY FOR GREATNESS

FORGIVENESS, A PRICE TO PAY FOR GREATNESS

TOPIC: FORGIVENESS, A PRICE TO PAY FOR GREATNESS (การให้อภัย ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความยิ่งใหญ่)
TEXT: Genesis 50:15-22 ปฐมกาล 50:15-22

It is God the Almighty desire for each and every one of us His children to be great.

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพปรารถนาให้เราทุกคนและลูกๆ ของพระองค์ยิ่งใหญ่

God our Father is so great.

พระเจ้าพระบิดาของเรายิ่งใหญ่มาก

So, we too as the sons and daughters are meant to be great.

ดังนั้น เราในฐานะบุตรชายและบุตรสาวก็ควรจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เช่นกัน

In our last 2 messages, our deaconess has really shared with us the hearts of the
Almighty God for us His sons and daughters.

ใน 2 ข้อความสุดท้าย มัคนายกของเราได้แบ่งปันหัวใจของ
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อบุตรธิดาของพระองค์แก่เรา

1. Greatness Is Our Heritage ความยิ่งใหญ่เป็นมรดกของเรา
2. Are You the Least? I Will Make You Great เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดหรือ เราจะทําให้ยิ่งใหญ่

God words shall never come back void. พระวจนะของพระเจ้าไม่กลับมาสูญเปล่า

ISAIAH 55:10-11
10 For as the rain cometh down, and the snow
from heaven, and returneth not thither, but
watereth the earth, and maketh it bring forth
and bud, that it may give seed to the sower,
and bread to the eater:
11 So shall my word be that goeth forth out of
my mouth: it shall not return unto me void, but
it shall accomplish that which I please, and it
shall prosper in the thing whereto I sent it.

อิสยาห์ 55:10-11
10เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รด
แผ่นดินโลกกระทําให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออํานวยเมล็ดแก่ผู้
หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใด
11คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะ
สัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั้นจําเริญขึ้นฉัน
นั้น

Many of us are struggling to be great today พวกเราหลายคนดิ้นรนที่จะยิ่งใหญ่ในวันนี้
because we have not paid the special price for greatness. เพราะเรายังไม่ได้จ่ายราคาพิเศษให้กับ
ความยิ่งใหญ่

 

WHAT IS THE PRICE? ราคาคืออะไร?
Answer: FORGIVENESS. คําตอบ: การให้อภัย
I know too well that many of us will have one reason or the other that you are
holding unto not to forgive พวกเราหลายคนจะมีเหตุผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ไม่ยอมให้อภัย
I have discovered that among the disruption that unforgiveness is to destroy your
health and to block your vision to greatness เราได้ค้นพบว่าการไม่ให้อภัยคือการทําลายสุขภาพของเราและ
ปิดกั้นนิมิตของเราไปสู่ความยิ่งใหญ่

Unforgiveness creates an emotional storm of distress การไม่ให้อภัยสร้างพายุทางอารมณ์แห่ง
ความทุกข์in which feelings of stress ซึ่งความรู้สึกเครียด, anxiety วิตกกังวล, depressionหดหู่ใจ,
insecurity ไม่มั่นคง, and fear surface และหวาดกลัวปรากฏขึ้น Unforgiveness also creates a
hardened heart การไม่ให้อภัยยังทําให้ใจแข็งกระด้าง the hardened heart feels anger จิตใจที่แข็งกระด้าง
รู้สึกโกรธ, resentment ขุ่นเคือง, bitterness ขมขื่น, and hatred toward the offender. และเกลียดชังต่อ
ผู้กระทําความผิด
The road to greatness is not a smooth one หนทางสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ราบเรียบ
Many close people will fail your expectations คนใกล้ชิดหลายคนจะทําให้ท่านไม่เป็นตมที่หวัง or
disappoint you หรือทําให้ท่านผิดหวัง and misunderstand your situations และเข้าใจสถานการณ์ของคุณผิด
like the 3 friends of Job เหมือนเพื่อน 3 คนของโยบ All these words keep irritating Job คําพูด
เหล่านี้ทําให้โยบขุ่นเคือง They think they know what Job was passing through with their own
understanding พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ว่าโยบผ่านอะไรมาด้วยความเข้าใจของตนเอง while God had hidden for
the 3 of them the event that happen between him God and Satan. ในขณะที่พระเจ้าทรงปิดบัง
เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานแก่พวกเขาทั้งสามคน
Job 42:8-10, the Almighty God intervene โยบ 42:8-10 พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเข้าแทรกแซง

JOB 42:8-10
8 Therefore take unto you now seven bullocks
and seven rams, and go to my servant Job,
and offer up for yourselves a burnt offering;
and my servant Job shall pray for you: for him
will I accept: lest I deal with you after your
folly, in that ye have not spoken of me the
thing which is right, like my servant Job.
9 So Eliphaz the Temanite and Bildad the
Shuhite and Zophar the Naamathite went, and
did according as the Lord commanded them:
the Lord also accepted Job.
10 And the Lord turned the captivity of Job,
when he prayed for his friends: also the Lord
gave Job twice as much as he had before.

โยบ 42:8-10
8เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้
ของเรา และถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับเจ้าทั้งหลาย และโยบผู้รับ
ใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะรับคําอธิษฐานของเขา
เราจะไม่กระทํากับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายมิได้
พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด
9ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมานและบิลดัด ตระกูลชูอาห์และโศฟาร์ชาวนา
อาเมห์ ได้ไปกระทําตามที่พระเจ้าตรัสสั่ง และพระเจ้าทรงรับคํา
อธิษฐานของโยบ
10และพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อ
สหายของท่าน และพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของ
ที่มีอยู่ก่อน

The Lord gave to Job twice as much as he had before after he had prayed for
his friends องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โยบสองเท่าหลังจากที่เขาได้อธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขา

I will also like us to look into the life of Joseph in Genesis 37:7-10 อยากให้เราพิจารณา
ชีวิตของโยเซฟในปฐมกาล 37:7-10 ด้วย

God reveal to him that he shall be great. พระเจ้าทรงสําแดงแก่เขาว่าเขาจะยิ่งใหญ่

Hell was let loose after he told his dream of greatness to his own family นรกถูก
ปลดปล่อยหลังจากที่เขาเล่าความฝันแห่งความยิ่งใหญ่ให้ครอบครัวของเขาฟัง
They have the intention to kill him but God mercy safe him พวกเขามีความตั้งใจที่จะฆ่าโย
เซฟ แต่พระเจ้าทรงเมตตาสงวนชีวิตเขาไว้and he was sold to the slave merchants และเขาถูกขายให้กับ
พ่อค้าทาส
They took him to Egypt in chain as an unknown slave พวกเขาพาโยเซฟไปอียิปต์ด้วยการล่าม
โซ่ในฐานะทาสที่ไม่รู้จัก just betrayed by his own brethren ซึ่งเพิ่งถูกทรยศโดยพี่น้องของเขาเอง
Joseph character was not affected by the situation. ความประพฤติโจเซฟไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์
So, God led him to the home of a very successful businessman – Potiphar –
Genesis 39 ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงนําเขาไปที่บ้านของผู้มั่งคั่งที่ประสบความสําเร็จมากคนหนึ่ง – โปทิฟาร์ปฐมกาล 39
Joseph took the blessing in the situation that brought him to Potiphar house with
holiness character. โยเซฟรับพรในสถานการณ์ที่นําเขาไปที่บ้านโปทิฟาร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
The wife of the boss also set up a devilish trap for Joseph ภรรยาของเจ้านายก็วางกับดักชั่ว
ร้ายสําหรับโยเซฟ. Joseph refused to destroy his holiness character even at a cost of being
sent to jail as a slave in a foreign land. โยเซฟปฏิเสธที่จะทําลายอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ของเขาแม้จะต้องถูกส่งเข้า
คุกในฐานะทาสในต่างแดน
While in prison, Joseph develops himself. ขณะอยู่ในคุก โยเซฟพัฒนาตนเอง
He not only dreams but can also interpret the dream. Joseph also served the
prisoners with his gifting. เขาไม่เพียงแต่ฝันแต่ยังสามารถตีความความฝันได้อีกด้วย โยเซฟรับใช้นักโทษด้วยการของ
ประทานของเขาเช่นกัน
At the appointed time เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้, among the former prisoner who was a
close chief butler ท่ามกลางอดีตนักโทษที่เป็นหัวหน้าพ่อบ้านคนสนิท. 2 years after Joseph was
introduced to king pharaoh at the time of a serious need. 2 ปีหลังจากที่โยเซฟได้รับการแนะนําให้เข้า
เฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ในช่วงเวลาที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด
Joseph became great and a prime minister in Egypt โยเซฟกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็น
นายกรัฐมนตรี(ผู้ปกครองรองจากฟาโรห์)ในอียิปต์He became so great that without him saying okay
nothing will be done in the whole of Egypt. Genesis 50:15-22 เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่จนหากเขาไม่
พูดว่าทําได้ทั่วอียิปต์จะไม่ทําอะไรเลย ปฐมกาล 50:15-22

3 steps to pay the price of greatness as demonstrated by Joseph are บันได 3 ขั้นในการ
จ่ายราคาของความยิ่งใหญ่ตามที่โจเซฟแสดงไว้คือ
1. OBEDIENCE TO GOD การเชื่อฟังพระเจ้า
• Matt. 6:12-14 มัทธิว 6:12-14
• Matt. 5:23-24 มัทธิว 5:23-24
• Ps. 66:18 สดุดี66:18
• Matt. 18:21-22 มัทธิว 18:21-22
2. TAKE THE BLESSINGS รับพระพร
• Romans 8:28 โรม 8:28
3. TAKE THE LESSONS รับบทเรียน
• Learn and grow เรียนรู้และเติบโต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.