December 11, 2022

FULFILLMENT BY THE ANOINTING OF THE HOLY GHOST

FULFILLMENT BY THE ANOINTING OF THE HOLY GHOST

TOPIC: FULFILMENT BY THE ANOINTING OF THE HOLY GHOST
บรรลุถึงความสําเร็จโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์

TEXT: ACTS 2:1-4 กิจการ 2:1-4

WHO IS THE HOLY SPIRIT? ผู้ใดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์?

HE IS พระองค์ทรงเป็น
1. The Spirit of Christ – Rom. 8:9 พระวิญญาณของพระคริสต์ – โรม 8:9

2. The Spirit of God – Rom. 8:9 พระวิญญาณของพระเจ้า – โรม 8:9
• The Holy Spirit is the third person in the Godhead. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่สามในพระผู้เป็นเจ้า
• He is equal with God and Christ. พระองค์ทรงเท่าเทียมกันกับพระเจ้าและพระคริสต์
• He was from the beginning. พระองค์ทรงเป็นมาตั้งแต่ต้น
• The Holy Spirit is the power of the Godhead. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

THE HOLY SPIRIT IN THE LIFE AND MINISTRY OF OUR LORD JESUS CHRIST
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
Remember that we said that the Holy Spirit is the power of the Godhead. จําไว้ว่าเรากล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเป็นฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
• Jesus was conceived of the Holy Spirit – Lk. 1:34-35 พระเยซูทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์- ลูกา
1:34-35
• He was successful in His earthly ministry because He was anointed with the Holy Spirit –
Acts 10:38 พระเยซูทรงประสบความสําเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจ(งานรับใช้)บนแผ่นดินโลกเพราะพระองค์ได้รับการเจิมโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์- กิจการ 10:38 The Holy Spirit descended upon Him in bodily form like a dove
after His Baptism – Lk. 3:21-22, Lk. 4:1, Lk. 4:14 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาหาพระองค์ด้วยรูปกายเหมือน
นกพิราบหลังจากที่พระองค์รับบัพติศมา – ลูกา 3:21-22, ลูกา 4:1, ลูกา 4:14
• Jesus performed His miracles in the power of the Holy Ghost – Lk. 4:18 พระเยซูทรงแสดงการ
อัศจรรย์ด้วยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์- ลูกา 4:18
• HE spoke the Word of God in wisdom and in the power of the Holy Spirit – Jhn. 6:63, I
Cor.2:13 พระองค์ทรงตรัสพระวจนะของพระเจ้าด้วยสติปัญญาและฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์- ยอห์น 6:63, 1
โครินธ์ 2:13
• Jesus offered Himself for our redemption by the Holy Spirit – Heb. 9:14 พระเยซูทรงมอบพระองค์เอง
เพื่อไถ่บาปของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์- ฮีบรู 9:14
• The resurrection of Jesus was brought about by the power of the Holy Spirit Rom. 8:11 การคืน
พระชนม์ของพระเยซูเกิดขึ้นโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โรม 8:11
• After His resurrection, Jesus gave commandments to His disciples through the Holy Ghost
Acts 1:2 หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูประทานพระบัญญัติแก่เหล่าสาวกผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์- กิจการ 1:2
We can see from the above that Jesus lived, prayed, worked and conquered the power of
demons and Satan triumphantly through the power of the Holy Spirit. เราเห็นได้จากข้างต้นว่าพระเยซูทรงดําเนินชีวิต
อธิษฐาน ทํางาน และพิชิตอํานาจของมารและซาตานอย่างมีชัยโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

The expected role of the holy ghost cannot be over emphasized in our life as believers just
like we see in our bible reading for today. บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกคาดหวังไม่สามารถเน้นย้ํามากกว่านี้ไปในชีวิต
ของเราในฐานะผู้เชื่อ เช่นเดียวกับที่เราเห็นในการอ่านพระคัมภีร์สําหรับวันนี้
The Holy Spirit came mightily on the disciples and they all manifest the glory of God by
speaking in a different tongue and immediately fulfilment of God’s prophesy on peter, peter became the
fisher of men. Peter preached and 3,000 brethren gave their life to God พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงลงมาเหนือพวก
สาวกอย่างมากมายและพวกเขาทั้งหมดสําแดงพระสิริของพระเจ้าด้วยการพูดภาษาต่างๆ และทําให้คําพยากรณ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับเปโตรสําเร็จ
ในทันที เปโตรกลายเป็นผู้คนดังหาปลา เปโตรเทศนาและพี่น้อง 3,000 คนมอบชีวิตแด่พระเจ้า

ATTITUDES OF TRUE BELIEVERS TO THE HOLY SPIRIT ท่าทีของผู้เชื่อที่แท้จริงต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. Believers are strongly enjoined to be filled with the Holy Spirit i.e., to be baptized with the Holy
Spirit – Eph. 5:18 ผู้เชื่อได้รับคําสั่งอย่างหนักแน่นให้เติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์– เอเฟซัส
5:18

EPHESIANS 5:18
18 And do not be drunk with wine, in which is
dissipation, but be filled with the Spirit,

เอเฟซัส 5:18
18 และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ

HOW TO RECEIVE THE BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT วิธีรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
To receive the baptism of the Holy Spirit, you mustเพื่อรับบัพติสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะต้อง:
• Be born again. บังเกิดใหม่
• Ask Jesus to baptize fill you with the Holy Spirit ทูลขออพระเยซูให้บัพติศมาเติมเต็มท่านด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
• Receive the Holy Spirit by faith รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่

• Speak out in tongues by faith Acts 2:4, I Cor.14:4 พูดภาษาแปลกๆ ด้วยความเชื่อ – กิจการ 2:4, 1 โค
รินธ์ 14:4
On the other hand, another believer who is already baptized in the Spirit can lay hands on you,
and pray for you to be filled with the Holy Spirit Deut.34:9, Acts 8:14-17 ในทางกลับกัน ผู้เชื่ออีกคนหนึ่งที่ได้รับบัพ
ติสมาในพระวิญญาณแล้วสามารถวางมือบนท่าน และอธิษฐานให้คุณได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9,
กิจการ 8:14-17 If you do not have this wonderful experience, ask for it today! หากท่านยังไม่มีประสบการณ์ที่ยอด
เยี่ยมนี้ จงทูลขอเลยวันนี้!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.