December 4, 2022

FULFILMENT: A PROOF OF GOD FAITHFULNESS

FULFILMENT: A PROOF OF GOD FAITHFULNESS

TOPIC: FULFILMENT: A PROOF OF GOD FAITHFULNESS
ความสําเร็จ: บทพิสูจน์ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

TEXT: GENESIS 18:9-14 ปฐมกาล 18:9-14

Our bible text today talks to us about Abraham and his wife Sarah …. ข้อพระคัมภีร์ของเราวันนี้พูดถึงเรา
เกี่ยวกับอับราฮัมและซาราห์ภรรยาของเขา Both of them are called by God to go out of their family to a new land
where God promised to shew to them and make them great. พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาทั้งสองให้ออกจากครอบครัวไปยัง
ดินแดนใหม่ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะสําแดงแก่พวกเขาและทําให้พวกเขายิ่งใหญ่ At that time, Abraham was 75 and Sarah was 65.
เวลานั้น อับราฮัมอายุ 75 ปี และซาราห์อายุ 65 ปี
Abram was rich in cattle, in silver and gold but the land was not able to contain him and his
nephew that he disobediently took with him. Genesis 13 อับรามมั่งคั่งด้วยฝูงสัตว์ มีเงินและทอง แต่ที่ดินไม่สามารถรองรับ
เขาและหลานชายของเขาได้ ซึ่งเขาพาไปด้วยอย่างไม่เชื่อฟัง ปฐมกาล 13
Sarah the wife bare Abraham no children…. So, she put two plus two together and taking God out
of the equation, she gave her handmaid – an Egyptian by name Hagar and left to the birth of Ishmael
ซาราห์ภรรยาที่ไร้บุตรของอับราฮัม ดังนั้นเธอจึงรวมสองบวกสองเข้าด้วยกันและนําพระเจ้าออกจากสมการ เธอมอบสาวใช้ของเธอ – ชาวอียิปต์
ชื่อฮาการ์และปล่อยให้กําเนิดอิชมาเอล 13 years after Abraham had an encounter with the lord and the word was
release into the life of his wife – Sarah at the age of 89. Next year you shall carry your own son for
Abraham. 13 ปีหลังจากที่อับราฮัมได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระวจนะก็ถูกปลดปล่อยสู่ชีวิตของซาราห์ภรรยาของเขา ในวัย 89 ปี ปี
หน้าเจ้าจะอุ้มท้องลูกชายให้อับราฮัม There was laughter pandemonium from Sarah who was sitting in the tent. มี
เสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจากซาราห์ซึ่งนั่งอยู่ในเต็นท์
She laughed for several reasons: such as, เธอหัวเราะด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น
1. She already stops believing or waiting to give birth เธอเลิกเชื่อหรือรอให้กําเนิดแล้ว
2. Biologically or science wise, it is practically impossible ในทางชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ มันเป็นไปไม่ได้ในทาง
ปฏิบัติ
3. Physical situation of both Abraham and Sarah did not make it look possible to have a new baby
at the age of 99 and 89 สถานการณ์ทางร่างกายของทั้งอับราฮัมและซาราห์ไม่ได้ทําให้ดูเหมือนว่าจะมีลูกใหม่ตอนอายุ 99
และ 89 ปี
4. She already turned the shame and pain to laughter เธอเปลี่ยนความอับอายและความเจ็บปวดให้เป็นเสียงหัวเราะ
แล้ว
Sarah was not having any faith to back up the word that was release for her blessings and good
gift that she has since being waiting for but the almighty God at His mercy overlook her action to
bring into fulfilment of what the almighty God said concerning her simply because God is faithful. ซาราห์

THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, THAILAND 12/04/2022

ไม่มีความเชื่อใด ๆ ที่จะสนับสนุนคําพูดที่ได้รับการปลดปล่อยเพราะพระพรและของขวัญที่ดีที่เธอรอคอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่พระเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพที่ทรงเมตตามองข้ามการกระทําของเธอเพื่อทําให้สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตรัสเกี่ยวกับเธอเป็นจริง เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
If you are also here today and you are in the decision of giving up on your dream, project, life,
marriage, career, business, children, joy and your purpose. หากวันนี้ท่านยังอยู่ที่นี่ และท่านกําลังตัดสินใจล้มเลิกความ
ฝัน โครงการ ชีวิต การแต่งงาน อาชีพ ธุรกิจ ลูก ความสุข และเป้าหมายของท่าน
I will ask you to do what Abraham did at our thanksgiving service today; ผมจะขอให้ท่านทําเหมือนที่อับราฮัม
ทําในวันขอบคุณพระเจ้าของเราวันนี้
1. Be alert and sensitive in spirit ตื่นตัวและรู้สึกไวในจิตวิญญาณ
2. Honour God ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
3. Make yourself available in serving God ทําตัวให้พร้อมในการรับใช้พระเจ้า
4. Start pleasing God with your sacrifice and not yourself เริ่มทําให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ตัวท่านเองด้วยการ
เสียสละของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.